Wednesday, May 19, 2004

हॉब गॅड्लिन्ग चा नमस्कार.

आज़ सकाळी सहा वास्ता, ऐक ज़ोराचा आवाज़ आला. मी झोपेतून उठ्लो. ऐक मोठ्ठा राक्षस माझ्या बाज़ुला उभा होता. मी त्याला "Good morning." बोलुन परत झोपायला गेलो.

1 comment:

Thë Là¢ke¥ said...

bwahahahaha!
no wonder u did'nt get a single comment for that!